Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Nařízení obce č. 1/2005 o schůdnosti místních komunikací

n a ř í z e n í

OBCE LOMNIČKY

č. 1/2005

o schůdnosti místních komunikací

___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Lomnička schválilo na své schůzi konané dne 19.12.2005 v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení stanoví na základě zákonného zmocnění rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseku silnic na území obce Lomničky.

(2) Silnice a místní komunikace jsou dopravní cesty určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci.1)

(3) Chodníkem se pro účely této vyhlášky rozumí část silnice nebo místní komunikace určená k užití chodci.

(4) Závadou ve schůdnosti je ve smyslu zvláštního právního předpisu 1) taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Článek 2

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

(1) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto:

a) v případě chodníků širších než 2 m v šíři nejméně 1,5 m,

b) v případě chodníků užších než 2 m a širších než 1 m v šíři nejméně 1 m,

c) v případě chodníků užších než 1 m v celé šíři chodníku bez obrubníku,

d) v případě chodníků, které slouží současně jako zastávka veřejné linkové dopravy v celé šíři chodníku a délce minimálně 5 m.

Článek 3

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti

(1) Závady ve schůdnosti, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.2)

(2) Chemické rozmrazovací materiály nelze použít v územích, pro která byl vydán zákaz užití takových materiálů rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy a v ochranných pásmech vodních zdrojů a vodních toků.

(3) Odmetený nebo odhrnutý sníh a oškrábané zmrazky se ponechávají na hromadách, přičemž je nutno dbát, aby nebyla nad nezbytnou míru zužována šíře chodníků a šíře úseků silnic a místních komunikací určených k užití motorovými vozidly a aby nebyly zahrnuté vstupy z chodníků na přechody.

Článek 4

Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti

(1) Závady ve schůdnosti musí být odstraněny:

a) do 3 hodin na přístupových komunikacích k objektům, v nichž mají sídlo orgány státní správy a územní samosprávy, Mateřské školy, k zastávkám autobusové dopravy a na těchto zastávkách, na přístupových komunikacích k provozovnám obchodu a služeb,

b) do 6 hodin na přístupových komunikacích k objektům bydlení,

c) do 10 hodin na ostatních komunikacích.

(2) V případě mimořádně silného a trvalého sněžení nebo neustále se tvořícího náledí se prodlužují lhůty dle odstavce 1 písm. a) a b) nejdéle na dvojnásobek, lhůty dle odstavce 1 písm. c) nejdéle na trojnásobek.

Článek 5

Odpovědnost

(1) Odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, je upravena zvláštním právním předpisem,1) podle něhož za uvedené škody odpovídá:

a) vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,

b) vlastník místní komunikace v ostatních případech.

Článek 6

Sankce

Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů.3),4)

Článek 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4.1.2006.

___________________________________________________________________________

 

3) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Josef Králík

starosta obce Lomnička

  Libor Varmužka

místostarosta obce Lomnička
 

Vyvěšeno: 20.12.2005


 

Sňato: 4.1.2006

Vyvěšeno: 20. 12. 2005

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Super Admin

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK