Zápis z jednání

Program jednání

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Otevřený dopis p. Žáka zastupitelům k projednání ÚP – vyjádření
  4. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obnova DPNN p.č. 167/1
  5. Informace o schválení závěrečných účtů svazků VaK, Mikroregion Porta a DSO Tišnovsko
  6. Úprava provozního řádu Areál u požární nádrže
  7. Uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a další nezbytné doklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Lomnička“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr

Přílohy

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 19.8.2019