Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.5.2021

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 26. 5. 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu
  • 3. Schválení smlouvy o dílo na Revitalizaci veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021
  • 4. Různé
  • 5. Diskuze
  • 6. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 18.5. 2021
Sňato:

ZÁPIS
z 20. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 26. května 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o dílo na Revitalizaci veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr

Bod č. 1- Zahájení
Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné . Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ( Petr Špaček a Jiří Borek se omlouvá) a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Pavla Hrabce.
Usnesení č.1/20/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Pavla Hrabce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Starostka seznámila přítomné se zněním programu. Dále konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 19.4.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán.
Usnesení č.2/20/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Revitalizace veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021
Zastupitel Jiří Borek se dostavil na schůzi.
Petr Tesař informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele veřejného osvětlení.

1) Revitalizace veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021
Obec Lomnička zrealizovala veřejnou zakázku na revitalizaci veřejného osvětlení obce Lomnička financovaného v rámci dotačním programu EFEKT 2021. Nabídka č. 1 dodavatele CAVALON, s.r.o., se umístila jako první v pořadí, jelikož nabídla nejnižší nabídkovou cenu 1 795 303,62 Kč vč. DPH za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídka vybraného dodavatele také splnila všechny zadávací podmínky a byla proto vybrána jako nejvhodnější.

Pavel Hrabec se dotazoval, zda je uvedená cena včetně kabeláže, Petr Tesař vysvětlil financování projektu a podílem dotace. Uvedená cena je včetně kabeláže a nákladů na instalaci.
Usnesení č. 3/20/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v rámci veřejné zakázky na revitalizaci veřejného osvětlení v obci Lomnička dotačního programu EFEKT 2021 zvítězila společnost CAVALON, s.r.o. s nabídkovou cenou 1 795 303,62 Kč vč. DPH.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

2) Potvrzení o zajištění finančních prostředků na realizaci akce Revitalizace veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021 nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce.
Usnesení č. 4/20/2021
Zastupitelstvo obce potvrzuje, že obec má v rámci svého rozpočtu i cash-flow alokován dostatek finančních prostředků, aby mohla realizovat akci Revitalizace veřejného osvětlení obce Lomnička v dotačním programu EFEKT 2021, číslo dotace 122D221001311.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

3) Pověření starostky obce k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky na revitalizaci veřejného osvětlení obce Lomnička financovaného v rámci dotačním programu EFEKT 2021
Usnesení č. 5/20/2021
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky na revitalizaci veřejného osvětlení obce Lomnička financovaného v rámci dotačním programu EFEKT 202 společností CAVALON, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 795 303,62 Kč vč. DPH.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 4 – Různé
– Starostka obce seznámila ZO se smlouvou s p. Maloněm. Informovala o Smlouvě na prodloužení vodovodu a kanalizace K lípám – připojení k domům, které se budou teprve stavět. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podepsání smlouvy s p.Maloněm (firma TVM)

– Pan Borek informoval o schůzi svazku Vak, kterého se zúčastnil. O plánech svazku Vak do budoucna a o jeho financování.

Bod č.5 – Diskuze
Pan Valíček se dotazoval, co zaměřuje v obci firma E.ON. Petr Tesař vysvětlil , že se jedná o modernizaci sítí v obci.

Bod č. 6 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.30 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování

V Lomničce 27.5.2021

Ověřovatelé:

1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..

2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………

3. Petr Bárta …………………………………………………………………..

4. Pavel Hrabec………………………………………………………………………………

Zapisovatelka
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.5.2021