VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 za použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady

ZVEŘEJŇUJE

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká, a to po dobu nejméně 15 dnů. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: 2. 6. 2021
Sejmuto:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje