Veřejné zasedání zastupitelstva dne 21. 6. 2021

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 21. 6. 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu
  • 3. Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce
  • 4. Záměry obce na pronájmy pozemků
  • 5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
  • 6. Různé
  • 7. Diskuze
  • 8. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 12. 6. 2021
Sňato:

ZÁPIS
z 21. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 21. června 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce
4. Záměry obce na pronájmy pozemků
5. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Bod č. 1- Zahájení
Místostarosta obce zahájil zasedání, přivítal přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (Helena Součková, Petr Neudecker a Petr Špaček se omlouvají) a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Určil zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Jiřího Borka a pana Radka Koumara.
Usnesení č.1/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Jiřího Borka a pana Radka Koumara.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Místostarosta seznámil přítomné se zněním programu. Dále konstatoval, že proti zápisu z předešlé schůze dne 26.5.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán.
Usnesení č.2/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce
MŠ předložila účetní závěrku, která byla zveřejněna na úřední desce od 4.6.2021
Usnesení č.3/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 MŠ Lomnička
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh byl zveřejněn na úřední desce obce od 4.6.2021
Jednou z příloh je informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2020. V květnu byl dokončen Krajským úřadem Jihomoravského kraje přezkum hospodaření obce Lomnička za rok 2020. V závěrečné zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, která je přílohou Závěrečného účtu je uvedeno, že obec Lomnička hospodařila bez chyb a nedostatků.
Petr Tesař vyslovil poděkování účetní paní Maloňové za vzorné vedení účetnictví.
Usnesení č.4/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za r.2020
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.5/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za r. 2020
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.4 – Záměry obce na pronájmy pozemků
1.Žádost o pronájem části pozemku 406/1, který sousedí s provozovnou ZOKO.
Jedná se o 20 m2 na pískování před nátěrem. Parcela č. 406/1 je dle Obecně závazné vyhlášky 1/2020 zpoplatněna dle sazebníku. Petr Bárta vznesl dotaz, zda je ve smlouvě uvedeno, že pronajímanou plocha bude uvedena do původního stavu z důvodu možného znečištění. V návrhu smlouvy o pronájmu to bude uvedeno.
Usnesení č.6/21/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje pronájem části p.č.406/1 o výměře 20 m2 k občasnému využívání za cenu 1000 Kč/rok.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

2.Žádost o pronájem části p. č. 505, o rozloze 100 m2 k uskladnění dřeva.
Jiří Borek vznesl dotaz zda smlouvy o pronájmu jsou na dobu neurčitou. Smlouvy o pronájmu se uzavírají na dobu neurčitou s možností výpovědi k 31. 5. s platností od následujícího roku nebo z důvodu veřejného zájmu.
Usnesení č.7/21/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje pronájem části p.č.505 o výměře 100 m2 za cenu 1Kč/m2/rok.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

3.Žádost o pronájem části p.č.215/2 o rozloze 100 m2 k uskladnění dřeva.
Usnesení č.8/21/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje pronájem části p.č.215/2 o výměře 100 m2 k uskladnění dřeva za cenu 1Kč/m2/2021.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

4.Žádost o pronájem části p.č.15/1 o rozloze 160 m2 k uskladnění materiálu. Zastupitelstvo obce plánuje obnovu původní stezky pro pěší na této parcele.
Usnesení č.9/21/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička neschvaluje pronájem části p.č.15/1 o výměře 160 m2 k uskladnění materiálu a ukládá starostce připravit projekt na přípravu této stezky.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.5 – Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
Město Tišnov předložilo návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na zabezpečení výkonu přestupkové agendy, kterou máme uzavřenu s městem Tišnov.
Návrh dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě obsahuje změnu výše příspěvku obce za výkon přestupkové agendy městem Tišnovem a to na 3 000,- Kč za jeden projednaný přestupek. Dosavadní výše příspěvku byla 1 500,- Kč za jeden přestupek. Jako důvod uvádí, že náklady na zajištění této agendy významně vzrostly.
Jiří Borek se dotazoval zda obec dostává informace o těchto přestupcích. Obec spolu s vyúčtováním přestupků dostává informaci o počtu/typu přestupku a spisové značce.
Usnesení č.10/21/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé
1.Rozpočtové opatření č.4
K rozpočtovému opatření došlo z důvodu úhrady faktury za Protipovodňová opatření, došlo k přesunu mezi položkami.
Usnesení č.11/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4
Hlasování : 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

2. Pořízení nové tiskárny Canon image Runner C3125i MFP
Náklady na opravu stávající tiskárny pořízené v r. 2008 by byly téměř v ceně nové tiskárny, Bylo rozhodnuto pořídit novou multifunkční tiskárnu za cenu 73 032,- (včetně příslušenství, instalace a sady tonerů).
Usnesení č.12/21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení multifukční tiskárny Canon za cenu 73 032,-
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.7 – Diskuze
– Stížnost paní Bauerové na rušení nočního klidu v areálu u požární nádrže. Poslední sobotu akce v rámci pronájmu neskončila v 22 hodin, byl ohňostroj, hluk. Nedodržuje se provozní řád. Upozornila na sobotní akce již paní starostku. Petr Tesař se vyjádřil, že o stížnosti ví. Paní starostka ho informovala, že lokalitu vedle areálu na základě podnětu paní Bauerové v nočních hodinách navštívila. V areálu byla okolo půlnoci na kontrole hlídka PČR, nepozorovali překročení míry hluku. ZO se dohodlo na místním šetření..

– Dotaz pana Husovského na umístění mobilhausu na Panské zahradě. Pozemky v Panské zahradě jsou převážně zemědělské (vyjma pozemků obce v centrální části, dle územního plánu uvedené jako „drobná držba“. Lze v nich umísťovat pouze stavby technické infrastruktury s účelem ukládání zahradního nářadí do velikosti zastavěné plochy 16 m2. Umístění mobilhousu nesplňujícího tyto parametry tedy není přípustné.

Bod č.8 – Závěr
Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.40 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování
3. Návrh Závěrečného účtu
3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
4. Rozpočtové opatření č.4

V Lomničce 23.6.2021

Ověřovatelé:

1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..

2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………

3. Jiří Borek ………………………………………………………………………………..

4. Radek Koumar………………………………………………………………………………

Zapisovatelka

M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 21. 6. 2021