Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 7. 2021

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 26. 7. 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od Jmk pro SDH na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička
4. Spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Lomnička v rámci programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina Národní sportovní agentury
5. Schválení smlouvy o věcném břemeni NM-014330064596/001 YPM
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 16.7. 2021
Sňato:

ZÁPIS
z  22. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 26. července 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od Jmk pro SDH na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička
  4. Spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Lomnička v rámci Programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina Národní sportovní agentury
  5. Schválení smlouvy o věcném břemeni NM-014330064596/001 YPM
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr

Bod č. 1- Zahájení
Starostka  obce zahájila zasedání, přivítala přítomné . Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále  konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (Jiří Borek se omlouvá že dorazí se zpožděním) a zastupitelstvo je tedy  usnášeníschopné.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Špačka a pana Petra Neudeckera.
Usnesení č.1/22/2021
Zastupitelstvo obce  schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Špačka a pana Petra Neudeckera.    
Hlasování: 8     pro,  0  proti,    zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Starostka seznámila přítomné se zněním programu. Dále konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 21.6.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán.
Usnesení č.2/22/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 8      pro,  0   proti,    zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od Jmk pro SDH na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička
Jmk poslala návrh smlouvy o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje pro SDH na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička, o kterou obec žádala počátkem tohoto roku. Hasiči díky této dotaci pořizují nové dýchací přístroje, rukavice, svítilny a detektory pohybu.
Usnesení č.3/22/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.JMK071133/21/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička ve výši 91 000,-
Hlasování:  8    pro, 0   proti,    zdržel se: 0

Bod č.4 – Spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Lomnička v rámci programu rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina Národní sportovní agentury
Pan Hrabec, starosta TJ Sokol a zastupitel seznámil s programem dotace. Žádost o tuto dotaci je možná pouze s příslibem spolufinancování obce. Předpokládané náklady převyšují 1,2 mil. Kč. Dotace NSA představuje 800 tis. Kč, příspěvek obce je 100 tis. Kč a zbylé prostředky vkládá ze svých úspor TJ Sokol Lomnička.
Usnesení č.4/22/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Lomnička v rámci výzvy Národní sportovní agentury rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 ve výši 100 000,-.
Hlasování: 8      pro, 0       proti, zdržel se: 0

 Dorazil pan Jiří Borek.

 Bod č.5 – Schválení smlouvy o věcném břemeni NM-0143300645596/001 YPM
Obec obdržela návrh smlouvy o věcném břemeni na umístění kabelového vedení NN. Jedná se o připojení novostavby rodinného domu Moniky Černé.
Usnesení č.5/22/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene NM-0143300645596/001 YPM, kabelového vedení NN na p. č. 56/1.
Hlasování: 9      pro,  0     proti, zdržel se:  0

 Bod č.6 – Různé
Usnesení č.6/22/2021
ZO schvaluje finanční dar ze svého rozpočtu obci Moravská Nová Ves  postižené červnovým tornádem ve výši 100 000,-.
Hlasování: 9  pro, 0  proti, zdržel se:   0

Bod č.7 – Diskuze    

Bod č.8 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.10 hodin.

Přílohy
1. Prezenční listina
2.
Tabulka hlasování

V Lomničce 2.8.2021

Ověřovatelé:

Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..

Ing. Petr Tesař, místostarosta……………………………………………………………

Petr Neudecker …………………………………………………………………………..

Petr Špaček ………………………………………………………………………………

 

Zapisovatelka

Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 7. 2021