Veřejné zasedání zastupitelstva 13.9.2021

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 13. 9. 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě sítě technického vybavení TS Zděná, obnova NN.
4. Schválení Dodatku ke smlouvě na dotaci pro DSO na pořízení nádob na třídění odpadů pro domácnosti
5. Záměr obce pronájem části pozemku p.č. 406/1 a části p.č. 493/1
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 5. 9. 2021
Sňato:

ZÁPIS

z  23. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 13. září 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě sítě technického vybavení TS Zděná , obnova NN.
4. Schválení Dodatku ke smlouvě na dotaci pro DSO na pořízení nádob na třídění odpadů pro domácnosti
5. Záměr obce pronájem části pozemku p. č. 406/1 a části p. č. 493/1
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné . Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Josefa Slezáka.
Usnesení č.1/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Josefa Slezáka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 26.7.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán. Proti pozvánce navrhla přidat další bod a to rozpočtové opatření č. 6 a seznámila přítomné se zněním programu.

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě sítě technického vybavení TS Zděná , obnova NN.
4. Schválení Dodatku ke smlouvě na dotaci pro DSO na pořízení nádob na třídění odpadů pro domácnosti
5. Záměr obce pronájem části pozemku p. č. 406/1 a části p. č. 493/1
6.Rozpočtové opatření č.6
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr
Usnesení č.2/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě sítě technického vybavení TS Zděná

Byla doručena žádost s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.NM-001040019270/001-ELIS. Jedná se o umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, sloupu, kabelových pilířů a uzemnění na p. č. 226, 213/1, 220, 167/1, 3/1, 227.
Usnesení č.3/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.NM-001040019270/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení Dodatku ke smlouvě na dotaci pro DSO na pořízení nádob na třídění odpadů pro domácnosti

Obec Lomnička se zapojí do projektu s názvem Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku na pořízení nádob pro domácnosti. Již byla v r. 2020 uzavřena s DSO Smlouva o partnerství. Celková částka dotace se v důsledku změny cen na trhu navyšuje, a s tím i podíl spolufinancování obce. Obec Lomnička se bude podílet částkou 81 762,- (pův. 73 689,-)
Usnesení č.4/23/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje Dodatek ke smlouvě o partnerství s DSO ze dne 27.2.2020, ve kterém se zavazuje ke spolufinancování projektu ve výši 81 762,-
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.5 – Záměr obce na pronájem části pozemku p.č.406/1 a části p.č.493/1

Obec obdržela od Pavla Babice žádost o pronájem části pozemků p, č, 406/1 a části p.č.493/1. Na p. č. 406//1 se jedná o pronájem 150m2 na uskladnění stavebního materiálu a na p. č. 493/1 výměra 100m2 na uložení orniční zeminy.
Usnesení č.5/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronájem 150m2 p. č. 406/1 za cenu 1500 Kč/rok na uskladnění stavebního materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.6/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronájem 100m2 p. č. 493/1 na uskladnění orniční zeminy za cenu 100Kč/rok.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.6 – Rozpočtové opatření č.6

Účetní p. Maloňová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.6
Usnesení č.7/23/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: 9 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé

  1. Pan místostarosta vysvětlil stav čerpání dotace na veřejné osvětlení. Z důvodu nedostatku plánovaných světel se realizace časově posunula, ale v nejbližší době se začne realizovat s náhradním druhem světel.
  2. Paní starostka informovala o setkání se zástupci Cisterciánského opatství a jednání o směně pozemku Panské zahrady za obecní lesy. Mluvila také o jednání s manžely Hrabošovými o odkupu již zaploceného pozemku u jejich domu. Případný prodej se bude domlouvat na základě nového znaleckého posudku

Bod č.8 – Diskuze

  1. Paní Kvíčalová se dotazovala na výstavbu nového chodníku ke školce. Paní starostka informovala o důvodech zpoždění , výstavba by měla proběhnout v příštím roce
  2. Pan Rašovský připomínkoval zamlžující se dopravní zrcadlo v zatáčce na Lomnici a upozornil na laxnost nájemců Panské zahrady při zamykání
  3. Slovo dostal zástupce firmy Enlytech ( Enlytech zastupuje CETIN) pan Patrik Černý, který informoval občany o realizaci optických sítí v Lomničce a odpovídal na dotazy občanů

Bod č. 9 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.25 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

2. Tabulka hlasování

3. Rozpočtové opatření

V Lomničce 15.9.2021

Ověřovatelé:

1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..

2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………

3. Petr Bárta ……………………………………………………………………………………

4. Josef Slezák ………………………………………………………………………………….

Zapisovatelka

M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 13.9.2021