ZÁPIS

z 24. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 13. prosince 2021
od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

 

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu obce a rozpočtu MŠ na r. 2022
4. Rozpočtové opatření č.7
5. Schválení návrhů smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbám a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na komunikační vedení optické sítě
6. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o fin. příspěvku na společnou jednotku PO
7. Nová OZV 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8. Schválení smluv o výpůjčkách nádob na tříděný odpad a na kompostéry
9. Schválení smlouvy o navýšení příspěvku pro IDS JmK
10. Schválení navýšení příspěvku pro Svazek Vak
11. Schválení nové smlouvy s KTS
12. Usnesení o nové pravomoci starostky
13. Darovací smlouva – manželé Kejíkovi
14. Schválení výdeje povolenek na cyklotrasu Lomnička – Štěpánovice od r. 2022
15. Doplnění usnesení o proplácení vjezdů k domům
16. Schválení fin. daru pro Sokol Lomnička
17. ZŠ Venkov – informace
18. Příkaz starostky k provedení inventarizace
19. Různé
20. Diskuze
21. Závěr

Bod č. 1- Zahájení
Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Jiřího Borka a pana Pavla Hrabce.
Usnesení č.1/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Jiřího Borka a pana Pavla Hrabce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Bod č. 2 – Schválení programu
Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 13.9.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán. Proti pozvánce navrhla rozšířit body č.4 a č.8. K bodu č. se přidají rozpočtové opatření č. 8 a 9 a k bodu č. 8 se přidá Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství a seznámila přítomné se zněním programu.

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu obce a rozpočtu MŠ na r. 2022
4. Rozpočtové opatření č.7,8,9
5. Schválení návrhů smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbám a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na komunikační vedení optické sítě
6. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o fin. příspěvku na společnou jednotku PO
7. Nová OZV 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8. Schválení smluv o výpůjčkách nádob na tříděný odpad a na kompostéry
9. Schválení smlouvy o navýšení příspěvku pro IDS JmK
10. Schválení navýšení příspěvku pro Svazek Vak
11. Schválení nové smlouvy s KTS
12. Usnesení o nové pravomoci starostky
13. Darovací smlouva – manželé Kejíkovi
14. Schválení výdeje povolenek na cyklotrasu Lomnička – Štěpánovice od r. 2022
15. Doplnění usnesení o proplácení vjezdů k domům16.
16. Schválení fin. daru pro Sokol Lomnička
17. ZŠ Venkov – informace
18. Příkaz starostky k provedení inventarizace
19. Různé
20. Diskuze
21. Závěr

Usnesení č.2/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Návrh rozpočtu obce a rozpočtu MŠ na r. 2022
Navržený rozpočet obce a MŠ byl dne 3.11.2021 zveřejněn na elektronické a úřední desce
Usnesení č.3/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Lomnička na r.2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.4/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu MŠ na r.2022
Hlasování : 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.4 – Rozpočtové opatření
Účetní paní Maloňová informovala o důvodech rozpočtových opatření č.7, č.8 a č.9. Z důvodu zvýšení daňových příjmů a dotací jsou tři rozpočtová opatření č.7,8,9. Aby byl rozpočet vyrovnaný zvedly se i výdaje rozpočtu na jednotlivých paragrafech.

Usnesení č.5/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje rozpočtové opatření č.7
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.6/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje rozpočtové opatření č.8
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.7/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje rozpočtové opatření č.9
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení návrhů smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbám a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na komunikační vedení optické sítě
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na p. č. 1405.
Usnesení č.8/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM – 001030071013/002-ELQA.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na p. č. 5.
Usnesení č.9/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM – 001030061397/002-ELQA.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na obecních p. č. 220,167/1, 687/1, 686/1, 416/2, 7/4, 15/1, 387/1, 381/3, 5, 382, 1407/8, 1600, 1405, 388, 226, 706, 3/1
Usnesení č.10/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CETIN a.s.na podzemní vedení optické sítě.
Hlasování: 8 pro,0 proti, zdržel se: 0

Bod. č.6 – Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o finančním příspěvku na společnou jednotku PO
Obec Šerkovice předložila Dodatek č. 3 ke smlouvě o finančním příspěvku
Na společnou jednotku požární ochrany, podle které Obec Šerkovice poskytne na r. 2022 příspěvek ve výši 30 000,-
Usnesení č.11/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o příspěvku na společnou jednotku SDH ve výši 30 000,-
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.7 – Nová OZV 4/2021 o místním poplatku ua obecní systém odpadového hospodářství
Podle novely zákona obec vydává novou OZV 4/2021 platnou od 1.1.2022. Poplatek za občana je stanoven na 660Kč/rok za podmínek uvedených ve vyhlášce. OZV bude vyvěšena od 14.12. na elektronické i úřední desce. Důvodem zvyšování poplatku je neustálé navyšování ceny za svoz odpadů. Nový zákon zdražuje uložení odpadů na skládkách, limituje množství vytříděného odpadu. Je dražší provoz spaloven a cen svozu jednotlivých komodit. Poplatek nebyl zvyšován 15 let, z obecního rozpočtu se čerpá na úhradu odpadového hospodářství stále vyšší částka.
Usnesení č.12/24/2021
Zastupitelstvo obce vydává OZV 4/2021 platnou od 1.1.2022
Hlasování: 8 pro,0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 8 – Schválení smluv o výpůjčkách nádob na tříděný odpad a na kompostéry
Obec získala ve spolupráci s DSO Tišnovsko dotaci na barevné popelnice a kompostéry pro občany. Součástí podmínek dotace je smlouva o výpůjčce a následném darování nádob na tříděný odpad a zahradních kompostérů občanům.
Došlo také k navýšení spolufinancování obce a to ve výši 99 976,-. O spolufinancování je navržen Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství ze dne 25.6.2020
Usnesení č.13/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství ze dne 25.6.2020
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.14/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů mezi obcí Lomnička(půjčitel) a občany (vypůjčitelé)
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.15/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob na tříděný odpad mezi obcí Lomnička(půjčitel) a občany (vypůjčitelé)
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 9 – Schválení smlouvy o navýšení příspěvku pro IDS JmK
Jihomoravský kraj navrhl Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, kde v důsledku navýšení nákladů na provoz již schválil příspěvek obcí ve výši 100Kč na jednoho obyvatele/rok (dosud byl příspěvek 50Kč/obyvatel/rok) pro rok 2022.
Usnesení č.16/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Hlasování: 8 pro, 8 proti, zdržel se: 0

Bod č. 10 – Schválení navýšení příspěvku pro Svazek VaK
Účelem navýšení je získání prostředků pro obnovu klíčové infrastruktury svazku. Členský příspěvek se od r. 1998 neměnil.
Usnesení č.17/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko pro rozpočet roku 2022 ve výši 84 000,-
Hlasování: 8 pro,0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 11 – Schválení nové smlouvy s KTS
Firma KTS navrhla novou smlouvu v souvislosti se změnou systému svozů a odstraňování odpadů č.53/21 na r. 2022
Usnesení č.18/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lomnička č.53/21 mezi KTS Ekologie s.r.o. a obcí Lomnička
Hlasování:8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 12 – Usnesení o nové pravomoci starostky
Po zkušenostech s časovou prodlevou konání veřejných zasedání a rozpočtových opatření paní starostka navrhuje úpravu pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření.
Usnesení č.19/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje novou pravomoc starostky schvalování rozpočtových opatření na straně daňových příjmů a v souvislosti s dotacemi na straně příjmů i výdajů neomezeně.
Hlasování:8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.13 – Darovací smlouva – manželé Kejíkovi
Manželé Kejíkovi, investoři budoucí stavby na p. č. 1398 darují obci částku 242 000,- na rozvoj obecní infrastruktury.
Usnesení č.20/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar od manželů Kejíkových ve výši 242 000,-
Hlasování:8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 14 – Schválení výdeje povolenek na cyklotrasu Lomnička-Štěpánovice
ZO se dohodlo, že od r. 2022 se budou vydávat povolenky na cyklotrasu Lomnička – Štěpánovice za správní poplatek 150 Kč.

Bod č. 15 – Doplnění usnesení o proplácení vjezdů k domům
ZO se dohodlo na upřesnění usnesení o proplácení vjezdů k domům (z 1.3.2021) a to na dlažbu, zásyp a obrubníky do max. výše 15 000,-Kč
Usnesení č.21/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje, že na základě žádosti občana proplatí materiál na zpevnění plochy vjezdu do domu, která leží na pozemku obce nebo SÚS do max. výše 15 000,-Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.16 – Schválení fin. daru pro Sokol Lomnička
Pan Hrabec podal za Sokol Lomnička žádost o finanční dar. Tato finanční částka je v rozpočtu obce. Sokol Lomnička ji použije na provoz a rozvoj sportovní infrastruktury.
Usnesení č.22/24/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Sokol Lomnička ve výši 180 000,-
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.17 – ZŠ Venkov – informace
DSO Tišnovsko chystá projekt na výstavbu ZŠ Venkov, která by pokryla chybějící kapacitu na ZŠ v Tišnově především pro děti z přilehlých obcí.
Byl zpracován předběžný rozpočet, rozdělený do několika fází, na kterém by se měla Obec Lomnička také podílet. Návrh financování: 2022 – 457 392,- (studie, soutěž, UR – nutná pro registraci MŠMT, projekt pro územní řízení, nutný pro podání žádosti na MŠMT), 2023 – 748 460,- (stavební, realizační a tendrový projekt), 2024 – 2033 10x roční splátka 299 376,-(investiční příspěvek).
Proběhla diskuze zastupitelů o výhodách a nevýhodách připojení se k projektu.
Své stanovisko vyjádřila starostka i místostarosta. Vyjádřil s i Jiří Borek, Pavel Hrabec vyjádřil pochybnosti nad potřebami obce a počtu školou povinných dětí v budoucnu, dotazoval se zda je statistika na předpoklad školáků do budoucna.

Usnesení č.23/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje záměr výstavby svazkové ZŠ Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko v obci Předklášteří.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se: 1

Usnesení č.24/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje spoluúčast obce na výstavbě svazkové ZŠ dle předběžného rozpočtu svazkové ZŠ DSO, který je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 2

Usnesení č.25/24/2021
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje poskytnutí příspěvku DSO Tišnovsko v roce 2022 na předprojektovou přípravu záměru výstavby svazkové ZŠ vyplývající z předběžného rozpočtu přílohy č.1, fáze 1.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 2

Bod č. 18 – Příkaz starostky k provedení inventarizace
Starostka pověřila k provedení inventury majetku obce k 31.12.2021, určila předsedou inventarizační komise Petra Špačka, členy komise Petra Neudeckera, Pavla Hrabce, Miroslavu Maloňovou, Michaelu Juráňovou a Helenu Součkovou.

Bod č.19 – Různé
– Pan Šikula se dotazoval na možnosti docházky dětí do ZŠ Lomnice a jak se plánuje svozový autobus pro plánovanou školu v Předklášteří. Poznamenal, že při plánované bytové výstavbě v Předklášteří, aby nebyla nově vzniklá škola pro obec Předklášteří
– Pan Hrabec informoval že na Silvestra bude lampionový průvod včetně ohňostroje. Pan Tesař informoval, že zastupitelé navštívili seniory obce s drobným dárkem, akce měla pozitivní ohlas.

Bod č.20 – Diskuze

Bod č. 21 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 20.15 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování
3. Rozpočtové opatření č.7, č.8, č.9
4. Rozpočet obce na r. 2022 a rozpočet MŠ na r.2022
5. OZV č.4/2021

 

V Lomničce 15.12.2021

Ověřovatelé:
1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..
2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
3. Ing. Jiří Borek………………………………………………………………………………
4. Pavel Hrabec ……..………………………………………………………………………….

Zapisovatelka
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Vyvěšeno: 22.12.2021
Sejmuto:

Veřejné zasedání zastupitelstva 13.12.2021