Veřejné zasedání zastupitelstva 14.2.2022

P O Z V Á N K A
Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání,
které se koná dne 14.2.2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.NM-014330063272/001-YPM
 4. Schválení střednědobého výhledu MŠ
 5. Schválení střednědobého výhledu obce
 6. Rozpočtové opatření 10,11
 7. Záměr obce pronájem části pozemku  p.č. 493/1
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 4.2.2022
Sňato:

  ZÁPIS
z   25. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 14. února 2022 od 19 hodin
v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.NM-014330063272/001-YPM
 4. Schválení střednědobého výhledu MŠ
 5. Schválení střednědobého výhledu obce
 6. Rozpočtové opatření č.10, 11
 7. Záměr obce pronájem části pozemku č.493/1
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Pan Jiří Borek, Josef Slezák a Petr Tesař se omluvili. Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Radka Koumara a pana Petra Neudeckera.
Usnesení č.1/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana  Radka Koumara a pana Petra Neudeckera.    
Hlasování: 6  pro, 0 proti,  zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 13.12.2021 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán. Proti pozvánce navrhla přidat bod o schválení vkladu majetku do Vak, záměr obce pronájem části p. č. 704 a schválení žádosti o příspěvek mysliveckému spolku Rejholec.

 1. Schválení programu
 2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330063272/001-YPM
 3. Schválení střednědobého výhledu MŠ
 4. Schválení střednědobého výhledu obce
 5. Rozpočtové opatření č. 10, 11
 6. Záměr obce pronájem části pozemku č.493/1 a části p.č.704
 7. Schválení vkladu majetku do svazku Vak
 8. Schválení žádosti o příspěvek mysl. Spolku Rejholec
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr

Usnesení č.2/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 6   pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330063272/001-YPM

Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním kabelového umístění NN na p. č. 358/1.
Usnesení č.3/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330063272/001-YPM
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení střednědobého výhledu MŠ na r. 2023 – 2024

Navržený střednědobý výhled byl  27. 1. 2022 zveřejněn na elektronické a úřední desce.
Usnesení č.4/25/2022
Zastupitelstvo obce Lomnička schvaluje střednědobý výhled MŠ na r. 2023  –  2024
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení střednědobého výhledu obce na r.  2023 – 2024

Navržený střednědobý výhled byl 27.1.2022 zveřejněn na elektronické a úřední desce.
Usnesení č.5/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled obce na roky  2023  –  2024.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod. č.6 – Rozpočtové opatření č. 10 a č.11

Starostka informovala o důvodech rozpočtových opatření č. 10 a č.11.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.10  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.11

Bod č.7 – Záměr obce pronájem části pozemku č. 493/1

Petr Dočekal požádal o pronájem části pozemku č. 493/1 o výměře 100 m2 na uskladnění palivového dřeva.
Usnesení č.6/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na pronájem části p. č. 493/1 o výměře 100 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok.
Hlasování: 6  pro, 0 proti, zdržel se: 0

Tomáš Neudecker požádal o pronájem části p.č.704 o výměře 35 m2, která lemuje jeho stavební parcelu ze strany od příjezdové cesty. Plochu plánuje zpevnit a zhutnit štěrkem, umístit zde nádoby na tříděný odpad.
Usnesení č.7/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronájem části p. č. 704 o výměře 35 m2 za cenu 1 kč/m2/rok
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 8 – Schválení vkladu majetku do svazku Vak

Obec je vlastníkem nově zbudovaného movitého a nemovitého majetku tvořícího zařízení vodovodu a kanalizace v účetní hodnotě 290 190,04Kč. Smlouvou o vkladu majetku se Svazkem Vak Tišnovsko se obec zavazuje vložit toto zařízení k užívání svazku.
Usnesení č.8/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vkladu majetku v účetní hodnotě 290 190,04 do svazku Vak.
Hlasování: 6  pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.  9 -­ Schválení žádosti o příspěvek mysliveckého spolku Rejholec

Myslivecký spolek Rejholec požádal o příspěvek na rok 2022, který plánují použít k péči o zvěř v honitbě.
Usnesení č.9/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru mysliveckému spolku Rejholec ve výši 10 000,-  
Hlasování: 6  pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.19 – Různé

Paní starostka informovala o ukončení spolupráce s Mirkou Maloňovou, účetnictví obce se nyní bude věnovat paní Hana Slezáková

Pavel Hrabec požádal o potenciální navýšení příspěvku na rekonstrukci podlahy v sokolovně, která je ve velmi špatném stavu. Předpokládané náklady na rekonstrukci aktuálně dosahují 1,5 mil. Kč. V minulém roce byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu ve výši 800 tis. Kč. Zatím není znám výsledek žádosti. Obec dříve schválila dofinancování této akce částkou 100 tis. Kč. S ohledem na stav podlahy T.J. Sokol Lomnička vyhlásí veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce podlahy sokolovny bez jistoty získání dotace a je připravena uvolnit vlastní prostředky ve výši 500 000 Kč na dofinancování akce. V případě zamítnutí žádosti o dotaci Národní sportovní agentury žádá obec o dofinancování rekonstrukce v celkové výši do 1 milionu korun. O tuto částku se poníží příspěvek obce na ostatní tělovýchovnou činnost schválený v rozpočtu obce Lomnička.
Usnesení č.10/25/2022
Zastupitelstvo je připraveno v případě zamítnutí žádosti o dotaci uvolnit finanční prostředky do výše 1 milionu korun na realizaci rekonstrukce  podlahy v sokolovně T.J. Sokol Lomnička.    
Hlasování: 6   pro, 0 proti, zdržel se: 0

Převod částky 13 275,71 z rezervního fondu MŠ na dorovnání hospodářského výsledku MŠ za r. 2021.
Paní ředitelka Renata Novotná požádala o dorovnání hospodářského výsledku MŠ z rezervního fondu MŠ, hospodářský výsledek se dostal do mínusu z důvodu nákupu interaktivní tabule.
Usnesení č. 11/25/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje převod z rezervního fondu MŠ částky 13 275,71 a dorovnání hospodářského výsledku za rok 2021.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 0

 Petr Neudecker opětovně upozornil na technický stav zásahového vozidla Škoda 706 MTHP. SDH bude v příštím roce chtít iniciovat podání žádosti o dotaci na pořízení nového zásahového auta pro SDH, předpokládaná částka podílu obce je 3 mil. Kč, předpoklad částky dotace 4,5 mil.

Petr Špaček informoval o nových výzvách dotací na dovybavení SDH, plánuje opět podání žádosti na dovybavení. Informoval také o plánovaném svozu šrotu dne 23.4.2022  

Bod č.20 – Diskuze

Bod č. 21 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 20.10 hodin.

Přílohy:

 1. Prezenční listina
 2. Tabulka hlasování
 3. Rozpočtové opatření č.10, č.11

V Lomničce 16.2.2022

Ověřovatelé:

 1. Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..
 2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
 3. Mgr. Radek Koumar………………………………………………………………………
 4. Petr Neudecker ..………………………………………………………………………….

Zapisovatelka

 1. Juráňová…………………………………………………………………………………….
Veřejné zasedání zastupitelstva 14.2.2022