Veřejné zasedání zastupitelstva 21.3.2022

POZVÁNKA

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 21. 3. 2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení finančního daru pro Ukrajinu
4. Schválení udělení čestného občanství
5. Vymezení pravomocí obce a MŠ
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 11.3. 2022
Sňato:

 ZÁPIS

z   26. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 21. března 2022
od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení finančního daru pro Ukrajinu
4. Schválení udělení čestného občanství
5. Vymezení pravomocí obce a MŠ
6. Různé  
7. Diskuze
8. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Pan Pavel Hrabec se omluvil.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Špačka a pana Josefa Slezáka.
Usnesení č.1/26/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Špačka a pana Josefa Slezáka.    
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 14.2.2022 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán. Proti pozvánce navrhla přidat bod o schválení uzavření dohody o provedení práce pro Petra Špačka na sečení trávy a záměr obce o pronájmu pozemku.
2. Schválení programu
3. Schválení finančního daru pro Ukrajinu
4. Schválení udělení čestného občanství
5. Schválení uzavření DPP s Petrem Špačkem
6. Záměr obce pronájem části pozemku 493/1
7. Vymezení pravomocí obce a MŠ
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Usnesení č.2/26/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení finančního daru pro Ukrajinu

Na základě návrhu se ZO dohodlo, že z obecního rozpočtu poskytne finanční dar ve výši 250 000,- pro válkou zasaženou Ukrajinu na základě Darovací smlouvy pro Charitu České republiky.
Usnesení č.3/26/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Ukrajinu prostřednictvím Darovací smlouvy pro Charitu České republiky ve výši 250 000,-.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 4  – Schválení udělení čestného občanství

Starostka obce předložila zastupitelům návrh na udělení čestného občanství obce Lomnička spoluobčanovi panu Jaroslavu Zelenému. Pan Zelený v těchto dnech oslavil 88. narozeniny a v dubnu se plánuje výstava jeho prací v areálu u nádrže. Seznámila také s podmínkami udělení čestného občanství a také, že pan Zelený bude prvním, komu bude pocta udělena.
Usnesení č.4/26/2022
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením čestného občanství obce Lomničky panu Jaroslavu Zelenému za umělecký přínos a celoživotní dílo.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 5  – Schválení uzavření DPP se zastupitelem Petrem Špačkem

Petr Špaček má zájem o uzavření DPP na sečení trávy na obecních pozemcích pro rok 2022.
Usnesení č.5/26/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Petrem Špačkem pro rok 2022 na sečení obecních pozemků.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, zdržel se 1

Bod č. 6 – Záměr obce – pronájem části p. č. 493/1

Pan Stanislav Soukop požádal o pronájem 50 m2   p. č. 493/1 na uskladnění palivového dřeva.
Usnesení č.6/26/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na pronájem části p. č. 493/1 o výměře 50 m2 na uskladnění palivového dřeva za cenu 1kč/m2/rok.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č.7 – Vymezení pravomocí obce a MŠ

Paní starostka předala slovo místostarostovi Petru Tesařovi, který podal návrh o svolání schůze a zařazení bodu o vymezení pravomocí starostky vůči Mateřské škole.
Petr Tesař na úvod vysvětlil, co ho vedlo k zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva. Mluvil o své nespokojenosti s přístupen předchozího vedení obce MŠ jako o důvodech jeho vstupu do komunální politiky. Proto by chtěl vyjasnit aktuální neshody, které vyšly najevo z e-mailů mezi paní Novotnou, paní Součkovou a zastupitelstvem. Jednalo se o obvinění paní ředitelky ze strany paní starostky, že neplní své pracovní povinnosti o letních prázdninách, které zaslala paní starostka zastupitelům e-mailem a které následně uniklo na veřejnost.
J. Borek se zeptal, zda se bude řešit spokojenost se školkou nebo obvinění paní ředitelky.
P. Tesař uvedl, že se stávajícím vedením MŠ nemá problém a neví o žádných problémech ze strany dětí resp. rodičů ve vztahu k MŠ. Řešit chce vztah paní starostky k MŠ respektive zmíněné obvinění.
Představil odborníka na školskou legislativu Mgr. Zemana, který byl pozván od paní ředitelky Renaty Novotné.
Pan Zeman seznámil přítomné s legislativou ve vztahu obce jako zřizovatele a paní ředitelkou jmenovanou řízením MŠ, dle které obec nemůže vůči ředitelce MŠ vystupovat z pozice zaměstnavatele a je čistě na ředitelce MŠ jakým způsobem si plánuje pracovní čas v rámci nepřímé pedagogické činnosti.

Někteří občané opakovaně vyslovili dotazy a nespokojenost (p. Kotulán, p. Merta), proč se tato problematika řeší na veřejném zastupitelstvu, co je cílem tohoto veřejného projednání.  

Paní ředitelka Renata Novotná popsala, co podle ní bylo a je příčinou sporu mezi ní a paní starostkou.
Jedná se o její přítomnost v MŠ v posledním srpnovém týdnu, kdy se mateřská škola chystá na provoz dalšího školního roku a paní ředitelka nebyla v MŠ přítomna, ale pracovala z domu, respektive byla na dětském táboře.  Měla také připomínky ke komunikaci paní starostky vůči ní, zpochybnila zápisy starostky ze společných schůzek.

Poté se k věci vyslovila paní starostka. Oznámila, že s projednáním tohoto bodu veřejně nesouhlasila. Popsala, že v posledním týdnu v srpnu byla v MŠ na kontrole práce zaměstnance OÚ dozvěděla se, že p. ředitelka je na táboře. V zápětí ji p. ředitelka volala, že má home-office, což paní ředitelka nyní popřela. V listopadu nepřítomnost paní ředitelce vytkla. Její důvod byl, že se má přednostně čerpat dovolená a její prioritou je maximální provoz MŠ během školního roku i o prázdninách.  K dalším připomínkám paní ředitelky se nevyjádřila.

Petr Neudecker se vyjádřil, že o sporu mezi starostkou a ředitelkou nevěděl, s veřejným projednáním nesouhlasil. O tom, že vznikl spor se dozvěděl z nedávného mailu od paní ředitelky a následně od paní starostky. Bod o pravomoci považuje za součást volební kampaně a má názor, že tato situace se v obci opakuje.

Na základě diskuze se ZO rozhodlo hlasovat o porušení pracovní legislativy paní ředitelkou Renatou Novotnou.
Usnesení č.7/26/2022
Na základě předložených informací paní ředitelka Mgr. Renata Novotná pracovní legislativu neporušila.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, zdržel se: 4

Bod č.8 – Různé    

  • Paní Masopustová se dotazovala, jak postupuje a kdy bude realizace stavby chodníku ke školce. Paní starostka odpověděla, že obec čeká na vyjádření EG.D. a CETIN. Stavba chodníku bude probíhat souběžně s výstavbou inženýrských sítí.
  • Pan Šikula se dotazoval, zda chce obec poskytnou areál u nádrže pro uprchlíky z Ukrajiny. Paní starostka informovala, že areál není vhodný pro ubytování, že bude poskytnut pouze pokud to bude pro obec povinnost, a to na omezenou dobu.
  • Pan Rašovký připoměl, zda není v plánu nové dopravní vyhřívané zrcadlo v zatáčce. Petr Bárta a pan Merta se vyjádřili, že z důvodu vysokých nákladů se nebude vyhřívané zrcadlo instalovat.       
  • Pan Koumar se vyjádřil ke kulturním akcím tohoto roku. Plánuje se na 28.5. Dětský den, který se soustředí na děti z obce a nejbližšího okolí. Požádal Jiřího Borka o přípravu webového přihlašovacího formuláře k realizaci dětského dne z důvodu organizace dětského dne.
  • Hody v září jsou naplánovány na termín 17.9. v podobném duchu jako v loňském roce, tzn. od pátku příprava a v sobotu hlavní program, který se osvědčil.
  • Plánují se zájezdy 21.5. turistický zájezd, jeden z návrhů jsou například Jeseníky –  Dlouhé stráně. Druhý zájezd je naplánován na termín 19.11. termální lázně.
  • Lucie Nečesaná oznámila plán na pořádaní Velikonoční stezky pro děti, na kterou bude třeba se předem registrovat. Podmínky účasti budou zveřejněny.
  • Paní starostka seznámila s plánem pořádání výstavy pana Zeleného a pozvala přítomné.
  • Petr Neudecker pozval na závody mladých hasičů na počátku června a informoval že SDH Lomnička věnovala 10 000,- ukrajinským hasičům, za částku se pořídily zásahové rukavice.    

Bod č.9 – Diskuze

Bod č. 10 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 20.50 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování
3. Smlouva darovací

V Lomničce 29.3.2022

Ověřovatelé:

1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………..
2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
3. Petr Špaček………………………………………………………………………………….
4. Josef Slezák ….…………………………………………………………………………. …..

Zapisovatelka
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 21.3.2022