Veřejné zasedání zastupitelstva 25.4.2022

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání,
které se koná dne 25. 4. 2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce
4. Smlouva o spolufinancování soc. služeb Tišnov
5. Upřesnění usnesení o pravomoci starostky
6. Záměr obce pronájem pozemků Agria
7. Nové stanovy svazku Vak
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Sňato:

ZÁPIS

z 27. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 25. dubna 2022
od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce
4. Smlouva o spolufinancování soc. služeb Tišnov
5. Upřesnění usnesení o pravomoci starostky
6. Záměr obce pronájem pozemků Agria
7. Nové stanovy Vak
8. Různé
9. Diskuze
10.Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Pan Bárta je omluven.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Špačka a pana Jiřího Borka.
Usnesení č.1/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Špačka a pana Jiřího Borka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 21.3.2022 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán.
Usnesení č.2/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program v navrženém znění.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 0

Bod č. 3 –Schválení účetní závěrky MŠ a obce, závěrečného účtu obce

MŠ předložila účetní závěrku, která byla zveřejněna na úřední desce od 9.4.2022.
Usnesení č.3/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 MŠ Lomnička.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh byl zveřejněn na úřední desce obce od 9.4.2021. Účetní závěrku a závěrečný účet obce zpracovala paní Maloňová.
Usnesení č.4/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za r. 2021
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.5/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za r. 2021 s výhradou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 4 – Smlouva o spolufinancování sociálních služeb Tišnov

Byl doručen návrh smlouvy od Města Tišnova na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2022. Celková výše příspěvku obce je 41 700,- (navýšení proti min. roku o 400 Kč).
Jedná se opět o solidární systém, kdy se stanovuje částka na obce podle počtu obyvatel.
Usnesení č.6/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 5 – Upřesnění usnesení o pravomoci starostky

V prosinci minulého roku bylo schváleno usnesení o pravomoci starostky o schvalování rozpočtových opatření v souvislosti s dotacemi na straně příjmů i výdajů neomezeně, na ustavujícím zasedání 1.11.2018 byla schválena pravomoc starostky o schvalování rozpočtových opatření.
Usnesení č.7/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje, že prosincové usnesení č.19/24/2021 o pravomoci starostky doplňuje původní usnesení z 1.11.2018 o schvalování rozpočtových opatření.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 6 – Záměr obce – pronájem pozemků Agrii Drásov

Agria Drásov předložila návrh úpravy stávající pachtovní smlouvy. Snížila se výměra pronajatých pozemků o plochy, které jsou nyní využity na Růzskou cestu a je navýšeno pachtovné (původně 58 544,-).
Usnesení č.8/27/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na pronájem zemědělských pozemků dle seznamu o celkové výměře 17,6575ha k zemědělským účelům za cenu 83 607 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.7 – Nové stanovy Vak

Svazek Vak předložil návrh na změnu stanov svazku. Důvodem ke změně stanov je především ten, že současné stanovy mají 8 dodatků a staly se nepřehlednými. Současné stanovy jsou z r. 1993, k výraznějším změnám došlo v r. 2002. Pak již nebylo změněno, nyní jsou předloženy stanovy nové, nejsou měněny dalším dodatkem.
Usnesení č.9/27/2022
Zastupitelstvo obce Lomnička na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento návrh změny stanov Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko ze dne 15.3.2022.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se: 2

Bod č.8 – Různé

– Paní starostka poděkovala Lucii Nečesané a všem spolupracujícím na uspořádání velikonoční stezky pro děti
– Poděkovala také panu Pekovi a spolupracujícím na výsadbě švestek u dětského hřiště
– ZO se dohodlo na pořízení nového velkého nevyhřívaného zrcadla do zatáčky na Lomnici

Bod č.9 – Diskuze

Bod č. 10 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.25 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování
3. Smlouva o spolufinancování soc. služeb s Městem Tišnov

V Lomničce 28.4.2022

Ověřovatelé:
1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………
2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
3. Petr Špaček..…………………………………………………………………………………
4. Ing. Jiří Borek ………………………………………………………………………. ……

Zapisovatelka:
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 25.4.2022