Veřejné zasedání zastupitelstva 23.5.2022

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání,
které se koná dne 23. 5. 2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene NM-014330070008/001-YPM
4. Zapojení obce do výstavby nové ZŠ Venkov v Předklášteří
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 13. 5. 2022
Sňato:

ZÁPIS

z 28. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 23. května 2022 od 19 hodin,
v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene NM-014330070008/001-YPM
4. Zapojení obce do výstavby nové ZŠ Venkov v Předklášteří
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Pan Petr Neudecker je omluven.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Pavla Hrabce.
Usnesení č.1/28/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra Bártu a pana Pavla Hrabce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 25.4.2022 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán. Petr Tesař požádal o přidání dalšího bodu o schválení dofinancování výjezdové jednotky JSDH.
Usnesení č.2/28/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program v doplněném znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. 3.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene NM-01430070008/001-YPM
4. Zapojení obce do výstavby nové ZŠ Venkov v Předklášteří
5. Schválení dofinancování výjezdové jednotky SDH
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene NM-014330070008/001-YPM

Byl doručen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni. Byla již schválena smlouva o smlouvě budoucí na umístění pojistkové skříně a kabelu vedení NN.
Usnesení č.3/28/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330070008/001-YPM na umístění distribuční soustavy kabelu NN a pojistkové skříně na p. č. 704.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 4 – Zapojení obce do výstavby nové ZŠ Venkov v Předklášteří

Paní starostka vysvětlila povinnosti obce zajistit vzdělání v mateřských a základních školách, zajistit školský obvod. Uvažuje se o výstavbě ZŠ Venkov v Předklášteří. Svazek DSO začal plánovat výstavbu a financování projektu. Poté předala slovo panu Tesaři, který obec v této oblasti zastupuje.
Pan Tesař vysvětlil projekt výstavby. Max. výše dotace na výstavbu je 500 mil. Kč, poslední odhady podle vývoje cen a rekordní inflace se z původních 700 mil. Kč odhadují až na jednu miliardu. Předpokládá se, že spádové obce se budou finančně podílet na financování výstavby. Momentálně běží architektonická soutěž. Pokud by se nepodařilo projekt podpořit z dalších zdrojů mohlo by finanční zatížení obce být až 2 miliony ročně.
Pan Tesař přednesl tři možnosti řešení pro obec Lomničku:
1. Uzavřít školský obvod v Lomnici a projektu se neúčastnit
2. Zúčastnit se prvotní fáze a čekat, jak se bude vyvíjet situace a plán výstavby
3. Zúčastnit se projektu a zavázat se plně ke spolupráci s DSO na výstavbě
Po diskuzi s občany se zastupitelé dohodli na následujících usneseních:

Usnesení č.4/28/2022
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k uzavření školského obvodu s Městysem Lomnice.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č.5/28/2022
Zastupitelstvo obce nepřijímá memorandum o vzájemné spolupráci na projektu s DSO Tišnovsko o výstavbě ZŠ Venkov.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Usnesení č. 6/28/2022
Obec Lomnička je připravena se dlouhodobě finančně podílet na koncepčním rozvoji kapacit základních škol v regionu v rozsahu jednotek procent ročního rozpočtu obce za předpokladu, že bude zohledněna dojezdová vzdálenost žáků hromadnou dopravou (IDS).
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení navýšení rozpočtu pro JSDH

Petr Špaček informoval o neschválení dotace z rozpočtu Jmk, o kterou bylo požádáno počátkem tohoto roku z důvodu velkého množství zájemců. SDH potřebuje dokoupit zásahové obleky pro své nové členy a zajištění akceschopnosti jednotky.
Usnesení č.7/28/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu pro JSDH o 55 000,- na pořízení zásahových obleků k zajištění akceschopnosti jednotky na úkor paragrafu 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací z rozpočtu obce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 6 – Různé

Paní starostka navrhla po do dohodě se zastupiteli usnesení:
Usnesení č.8/28/2022
Zastupitelstvo pověřuje zastupovat pana Jiřího Borka zastupováním obce při jednáních a komunikaci s MŠ Lomnička.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se: 0

– Paní Masopustová se dotazovala, proč jsou čísla o spolufinancování projektu výstavby ZŠ Venkov prezentována odlišně v obci Předklášteří a v obci Lomnička. Pan Tesař odpověděl, že Předklášteří zřejmě prezentuje náklady, které nezohledňují současný nárůst inflace ve stavebnictví.
– Pan Rašovský se dotazoval na petici v Tišnově o odklonu nákladní dopravy z Tišnova. Proběhla diskuze občanů a zastupitelstva o dopravní situaci a přetížení silnice v obci a zničené komunikaci na Železné. V obci byla na výzvu dopravní policie, která připouští, že nákladní auta jsou přetížena. V případě, že je bude převažovat, řeší momentálně problém, kde by přetížená auta odstavovala.
– Paní starostka se vyjádřila k požadavku na dopravní zrcadlo v zatáčce na Lomnici. Instalaci konzultovala s panem Janečkem, zástupcem SÚS, který nedoporučuje velké zrcadlo z důvodu současné situace, objízdné trasy pro nákladní dopravu přes Lomničku která bude do konce srpna 2022.
– Paní ředitelka MŠ Renata Novotná vysvětlila situaci s přijímáním dětí a spolupráci se základními školami v okolí. Vyzvedla vstřícnost a spolupráci s paní ředitelkou ZŠ Lomnice a informovala o tom, že nabídka školy se rozšiřuje.

Bod č. 7 – Diskuze
Bod č. 8 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 20.55 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování

V Lomničce 24.5.2022

Ověřovatelé:

1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………
2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
3. Petr Bárta……………………………………………………………………………………
4. Pavel Hrabec ………………………………………………………………………. ……

Zapisovatelka:
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 23.5.2022