Veřejné zasedání zastupitelstva 15.8.2022

 ZÁPIS

z 29. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 15.srpna 2022
od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce

Přítomni: viz. Prezenční listina

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní policie s ORP Tišnov
4. Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Městysem Lomnice
5. Žádost o dotaci na pořízení automobilu pro JSDH
6. Různé  
7. Diskuze
8. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné . Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále  konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (abecedně Bárta Petr, Borek Jiří, Hrabec Pavel, Koumar Radek, Neudecker Petr, Slezák Josef, Helena Součková, Špaček Petr, Petr Tesař), zastupitelstvo je  usnášeníschopné.
Určila zapisovatelem pana Jiřího Borka  a ověřovateli zápisu pana Josefa Slezáka  a pana Radka Koumara.
Diskuse: bez diskuse.
Usnesení č.1/29/2022
Zastupitelstvo obce  schvaluje zapisovatelem pana Jiřího Borka, ověřovatele zápisu pana Josefa Slezáka   a  pana Radka Koumara.                             
Hlasování:    pro 9,   proti 0,   zdržel se 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka seznámila přítomné se zněním programu zasedání.
Diskuse: bez diskuse.
Usnesení č.2/29/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění.
Hlasování:   pro 9,    proti 0,   zdržel se 0

Bod  č.3.  Schválení   Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní policie s ORP Tišnov

Starostka informovala o dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní policie s ORP Tišnov

 1. Navýšení nákladů o 50 Kč za každou započatou hodinu práce jednoho strážníka
 2. Navýšení nákladů za každý kilometr ujetý motorovým vozidlem o 10 Kč

Diskuse: V roce 2021 činila celková úhrada nákladů za služby obecní policie 0 Kč.
Usnesení č.3/29/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní policie s ORP Tišnov
Hlasování:   pro 9,    proti 0,   zdržel se 0

Bod č. 4 Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Městysem  Lomnice

Předmětem této dohody je vytvoření společného školského obvodu ZŠ pro plnění povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem v obci Lomnička v ZŠ zřizované Městysem Lomnice.
Zastupitelstvo Městyse Lomnice schválilo uzavření této dohody na svém zasedání 7.6.2022
Diskuse: bez diskuse.
Usnesení č.4/29/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s Městysem  Lomnice
Hlasování:   pro 9,    proti 0,   zdržel se 0

Bod č. 5  Schválení podání žádosti o dotaci JSDH V1 2023 na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Zastupitel P. Neudecker přednesl záměr SDH Lomnička pořídit novou cisternovou automobilovou stříkačku v rámci dotace JSDH V1 2023 s předpokládanou spoluúčastí obce Lomnička ve výši až 4,5 milionu Kč. Stát vypsal záměr dotovat 26 nový vozidel s dotací 4 miliony Kč na každé, předpokládaná celková cena vozidla je 8,5 milionu Kč. SDH Lomnička bude aktivně hledat další zdroje kofinancování – krajská dotace až 2 miliony Kč, sponzorské dary, výtěže z prodeje aktuální cisternové automobilové stříkačky.

Aktuální automobilová stříkačka je již morálně zastaralá a náklady na udržení v provozu značně zatěžují rozpočet jednotky (rok výroby 1979, v SDH Lomnička od roku 1987, generální opravy 2006 a 2011).

Diskuse:

 • p. Merta vyjádřil potřebu řešit situaci ohledně cisterny již dříve, nicméně kvituje vstřícný přístup zastupitelstva
 • zastupitel p. Hrabec upozornil, že v předchozích letech nebyl stav rozpočtu obce dostačující, reálně tedy lze řešit až nyní
 • místostarosta p. Tesař vyčíslil, že případný příspěvek obce je ve výši poloviny ročního rozpočtu obce, nicméně žádost o dotaci a pořízení vozidla považuje za potřebné. Jakožto zpracovatel žádosti dále uvedl, že žádost je hodnocena nejvýše 30 body, přičemž SDH Lomnička má reálnou šanci získat cca. 18 bodů.
 • zastupitel p. Neudecker dále uvedl, že jednotka SDH Lomnička absolvuje přes 30 výjezdů ročně a vyzdvihl účast jednotky při zásazích v rodinných domech a dalších budovách, hořících automobilů, požárů lesů a polí.

Usnesení č.5/29/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci JSDH V1 2023 na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s předpokládanými náklady 8,5 milionu Kč, z toho 4 miliony z dotace.
Hlasování:   pro 9,    proti 0,   zdržel se 0

Bod č.6  Různé

 • Strategický plán obce
  • Starostka seznámila s potřebou formálně schválit Strategický plán obce na roky 2022 – 2027, který zastupitelstvo v průběhu volebního období zpracovalo. Na základě připomínky místostarosty p. Tesaře bude tento návrh Strategický plánu vyvěšen na webu obce a veřejnost s ním bude seznámena na příští veřejné schůzi zastupitelstva, kde zároveň dojde k hlasování o jeho schválení.
 • Změny v projektu úpravy komunikací u palírny
  • Na základě vyjádření Policie ČR k projektu a následné diskuzi zastupitelů bude z komunikace u palírny formálně vyloučen pohyb vozidel nad 3,5 tuny.
  • Dále složité a nákladné řešení odvodu dešťové vody povrchovou kanalizací bude nahrazeno lokálními vsaky.
 • Obec poptá realizaci chodníku k Mateřské škole. Reálný předpoklad je, že k realizaci dojde ještě v roce 2022.
  • Současně bude poptána i realizace vydláždění vjezdů k domům v bezprostřední blízkosti chodníků. Tedy pokud budou jejich majitelé takový vjezd chtít realizovat (z vlastních prostředků), vysoutěžená firma realizaci provede.
 • Stavební povolení na stavbu chodníku směr Šerkovice pravděpodobně obdržíme ještě letos (2022).
 • Spotřeba elektrické energie na osvětlení obce díky výměně svítidel klesla ze 46 MWh na 28 MWh ročně

Bod č.7 Diskuze

Bez diskuze.

Bod č. 8  Závěr

Veřejná schůze zastupitelstva byla zakončena v 19:50.

Přílohy:
Prezenční listina
Přehled hlasování  

Ověřovatelé:
1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………..
2.Ing. Petr Tesař, místostarosta……………………………………………………..
3. Josef Slezák       …………………………………………………………………
4. Radek Koumar         ….……………………………………………………………..

Zapisovatel
Ing. Jiří Borek………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 15.8.2022