Veřejné zasedání zastupitelstva 14. 9. 2022

  ZÁPIS

z   30. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička
konané dne 14. září 2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže Lomnička č.p. 173

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení Strategického plánu obce
4. Financování podlahy v Sokolovně
5. Různé  
6. Diskuze
7. Závěr

Bod č. 1- Zahájení

Starostka obce zahájila zasedání, přivítala přítomné. Informace o zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce. Dále konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Určila zapisovatelkou paní Juráňovou a ověřovateli zápisu pana Petra Neudeckera a pana Pavla Hrabce.
Usnesení č.1/30/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku paní M. Juráňovou, ověřovatele zápisu pana Petra  Neudeckera a pana Pavla Hrabce.    
Hlasování: 9   pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu

Starostka konstatovala, že proti zápisu z předešlé schůze dne 15.8.2022 nebylo podáno námitek a byl ověřovateli podepsán.
Usnesení č.2/30/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze.
Hlasování: 9   pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení Strategického plánu obce

Na úřední desce obce vyvěšen Strategický plán obce.  Paní starostka popsala, jak strategický plán vznikl. Petr Tesař upozornil, že strategický plán má zásadní nedostatky a navrhl, aby se o schválení nehlasovalo. Ostatní zastupitelé souhlasili.
Záměr o přepracování podpořila i paní Draga Kolářová, která byla přítomna.

Bod č. 4 – Financování podlahy v Sokolovně

V roce 2021 bylo schváleno zastupitelstvem spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny T.J. Sokol Lomnička v rámci výzvy Národní sportovní agentury na rozvoj místních sportovišť a zázemí ve výši 100 000,-.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že částka 100 000,- bude nyní uhrazena.
Pavel Hrabec seznámil přítomné se stavem prací na rekonstrukci podlahy v Sokolovně.
Vysvětlil, jak je rekonstrukce financována. Informoval o vysoutěžené ceně rekonstrukce 1 400 000,- .
Seznámil s aktuálním problémem s úhradou prací na rekonstrukci vzhledem k tomu, že dotaci z Národní sportovní agentury zatím Sokol neobdržel. Požádal ZO o poskytnutí finanční výpomoci na překlenutí doby, než obdrží dotaci.   
Usnesení č.3/30/2022
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu rekonstrukce podlahy T.J. Sokol Lomnička ve výši 600 000,-.
Hlasování: 9   pro, 0 proti, zdržel se: 0

Bod č. 5 – Různé
  • Byla doručena dohoda o využití RE -USE centra v Tišnově. Paní starostka seznámila s obsahem této dohody, kterou chtěla schválit. Petr Tesař připomněl, že podle Jednacího řádu měli zastupitelé dokument obdržet s předstihem, což se nestalo. Navrhl schválení na dalším zastupitelstvu.
  • Paní starostka seznámila s možnostmi vytápění MŠ a případným řešením. Proběhla diskuze o nejvhodnějším způsobu vytápění ve školce. Diskuze se uzavřela se závěrem,  že na nastávající topnou sezonu se způsob vytápění měnit nebude.
  •  Paní starostka informovala o výběrovém řízení na realizaci veřejného osvětlení podél   nového chodníku a na výstavbu nového chodníku. Ve výběrovém řízení na veřejné osvětlení zvítězila firma ELQA Kuřim, realizace veřejného osvětlení i chodníku proběhne do konce roku 2022.
Bod č. 6 – Diskuze
Bod č. 7 – Závěr

Schůze zastupitelstva byla zakončena v 19.50 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Tabulka hlasování

V Lomničce 24.9.2022

Ověřovatelé:
1.Mgr. Helena Součková, starostka…………………………………………………………
2. Ing. Petr Tesař, místostarosta………………………………………………………………
3. Petr Neudecker……………………………………………………………………………..
4. Pavel Hrabec   ………………………………………………………………………. ……

Zapisovatelka
M. Juráňová…………………………………………………………………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva 14. 9. 2022