Vyplněné odevzdejte osobně v MŠ Lomnička. Tyto formuláře můžete, na požádání, obdržet v MŠ již vytištěné.


Vyplňují rodiče při přijímacím řízení do MŠ.


Dohodu o docházce dítěte do MŠ vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.


Vyplňují rodiče při přijímacím řízení do MŠ.


Vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.


Vyplňují rodiče při každé změně osob zmocněných k odvádění dítěte ze školy.


Vyplní rodiče při nástupu dítěte po ukončení nemoci. V případě infekčního onemocnění rodiče přinesou potvrzení od dětské lékařky.


Vyplňují rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Žádost podávají samostatně za každý měsíc do 15. dne v měsíci, součástí žádosti musí být potvrzení Úřadu práce. Neslouží k prominutí stravného.


Vyplňují rodiče, kteří se stěhují nebo jejichž dítě přestupuje na jinou MŠ. Nevyplňuje se, pokud dítě odchází do ZŠ