Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Lomnička

2. Důvod a způsob založení

Obec Lomnička (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

 • 9 členů, finanční výbor, kontrolní výbor, starosta, místostarosta

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Obec Lomnička
   Lomnička 103
   666 01 Tišnov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • Obec Lomnička
   Lomnička 103
   666 01 Tišnov
 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní čísla
  • pevná linka: +420 549 415 720
 • 4.5 Adresa internetové stránky
 • 4.6 Adresa podatelny
  • Obec Lomnička
   Lomnička 103
   666 01 Tišnov
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
 • 4.8 ID datové schránky
  • quka2xa

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  2144809369/0800

6. IČO

00363197

7. Dokumenty

8. Žádosti o informace

9. Příjem podání a podnětů

10. Předpisy

 • 10.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
   •  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   •  zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   •  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   •  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   •  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   •  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   •  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   •  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   •  Platné obecně závazné vyhlášky
   •  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 10.2 Vydané právní předpisy
  • Obec Lomnička vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

11. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Poskytování informací, příjem podání
  • Obec Lomnička podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 10. prosince 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.
   • Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
    Černobílá: 
    • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 1,00 Kč
    • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 2,00 Kč
    • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 1,50 Kč
    • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 2,50 Kč     

     Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.
  • Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
   • CD ROM, DVD ROM – 8,00 Kč
   • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) – podle pořizovací ceny

    Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  • Náklady na odeslání informací (1 ks):
   • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
   • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

    V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
  • Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: Za každou započatou hodinu práce referenta – 320,00 Kč
 • Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů. 
 • Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.       
 • Forma úhrady:
  • Hotově – na Obecním úřadě.
  • Převodním příkazem – na číslo účtu 2144809369/0800.

Variabilní symbol tvoří číslo zákona o svobodném přístupu k informacím, resp. obecného nařízení o ochraně osobních údajů a číslo orgánu Finanční správy České republiky, tj. Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství nebo finančního úřadu v informačním systému

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Tento odstavec se pro účely žádostí podle GDPR nepoužije.

12. Licenční smlouvy

 • 12.1 Vzory licenčních smluv
  • Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 12.2 Výhradní licence
  • V současné době nejsou pro Obec Lomnička poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.