Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Oficiální název: LOMNIČKA
 • Důvod a způsob založení: dle zákona 128/2000 Sb.
 • Organizační struktura: zastupitelstvo – 9 členů, finanční výbor, kontrolní výbor, starosta, místostarosta
 • Kontaktní spojení: 
  Lomnička 103, 666 01 Tišnov
  549 415 720
  [email protected]
  www.lomnicka.cz
 • Případné platby můžete poukázat na:  ČP č. ú. 2144809369/0800, nebo hotově na Obecním úřadě.
 • IČ 00363197
 • Obec není plátce DPH
 • Žádosti o informace: písemně, e-mailem.
 • Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Lomnička.

Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • vyhlášky obce

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Lomnička podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností od 10. prosince 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):
  Černobílá: 
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 1,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 2,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 1,50 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 2,50 Kč     

   Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
  • CD ROM, DVD ROM – 8,00 Kč
  • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) – podle pořizovací ceny

   Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
 3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

   V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
 4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:Za každou započatou hodinu práce referenta – 320,00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů. 

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.       

Forma úhrady:
Hotově – na Obecním úřadě.
Převodním příkazem – na číslo účtu 2144809369/0800.

Variabilní symbol tvoří číslo zákona o svobodném přístupu k informacím, resp. obecného nařízení o ochraně osobních údajů a číslo orgánu Finanční správy České republiky, tj. Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství nebo finančního úřadu v informačním systému

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Tento odstavec se pro účely žádostí podle GDPR nepoužije.

Soubory ke stažení